EUROOPAN UNIONIN TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERIN LAUSUNTO

Tässä henkilötietojen kuvauksessa kuvataan ja täsmennetään henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet.

Kuvauksessa kerrotaan mm.

 • Miten yrityksemme käsittelee asiakastietoja
 • Millaisia henkilötietoja keräämme?
 • Mihin tarkoituksiin voimme käyttää keräämiämme henkilötietoja
 • Kuinka henkilötietoja sisältävät rekisterit suojataan

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Päivitetty 4.5.2022

REKISTERÖINTI, REKISTERIN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

PP Pello Travel Oy (y-tunnus 3239073-6 ) (myöhemmin myös ”Yritys”, ”Minä”)
Ka hdeksas huvilatie 4 b
02730 Espoo

Yhteyshenkilö:

Pekka Roos
[email protected]
+358 500 443 046

Rekisterin nimi:

Asiakastietorekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen asiakkaille
 • Jatkuva asiakassuhteiden ja varausten hallinta ja kehittäminen
 • Varausten maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelukehitys
 • Potentiaalisten asiakkaiden kiinnostustietojen ja majoitusvaihtoehtojen ja toiveiden seuranta, analysointi ja niihin liittyvä palvelukehitys
 • Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja palvelun kehittäminen ja tarjouksen kohdistaminen

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hallintaa ja viestintää, liiketoimintaa ja palvelua sekä tuotekehitystä, analysointia ja tilastointia, rekisterinpitäjien julkaisuja, uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä, suoramarkkinointia, mielipide- tai markkinatutkimusta tai muita vastaavia osoitettuja lähetyksiä varten, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös luokittelujen, ryhmien tai profiilien luomiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja/tai rekisteröidyn suostumukseen. Käsittelyn perusteella oikeutettu etu on rekisterinpitäjän tarve markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan tehokkaasti sekä palvelujen kehittäminen.

REKISTERIN TIEDON SISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat henkilöiden tunnistetiedot, jos henkilö on ne antanut:

 • Etunimi, sukunimi, paikallinen osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Asiakaspalaute ja yhteydenotot
 • Tietoja palveluidemme käytöstä, kuten verkkosivustojen selaus ja hakutiedot
 • Varaustiedot (esim. aiemmat ja tulevat varaukset)
 • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien myöhästyneet maksut) ja laskutustiedot
 • Lakisääteiset suoramainontakiellot, etämyynti ja muu suoramarkkinointi (esim. uutiskirjeen poistaminen postituslistalta)
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, jotka ovat tarpeen asiakkaan pyytämän palvelun suorittamiseksi

Säännölliset TIETOLÄHTEET

Tietoja asiakkaista saadaan asiakkaan suostumuksella itseltään ja haluttujen palvelujen varaamiseen ja ostamiseen liittyvistä tapahtumista (varaus- ja ostoprosessin aikana). Rekisteri sisältää tietoja, jotka henkilö on antanut itsestään esimerkiksi sähköpostitse tai muuten. Lisäksi tietoa voidaan kerätä avoimista verkkosivuilta ja muista avoimista tietokannoista.

Säännölliset TIETOJEN JULKAISUT

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman viranomaisen määräystä. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimukseen. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIEDONKERUU

Henkilötietoja kerätään, kun asiakas tekee varauksia ja kerää henkilötietoja rekisteröijältä itseltään, asiakaskyselyistä sekä arpajais- ja kilpailuvastauksista, asiakastietojen päivityksistä sekä laskutuksen ja maksujen valvonnasta.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisterin tietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin lait ja määräykset edellyttävät. Tiedot kuitenkin poistetaan välittömästi, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai muuten käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoja kerätään järjestelmistä, joihin tietojen käyttäjillä on erityiset käyttöoikeudet. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja kirjautumista tietojärjestelmään. Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin keinoin.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai saada tietää, onko hän rekisterissä. Periaatteessa rekisteröidyllä on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä;
 • päästä käsiksi omiin tietoihinsa;
 • vaatia virheellisten ja virheellisten henkilötietojen korjaamista;
 • pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai poistamista; ja
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen eikä sille ole muita perusteita.
 • oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja julkisesti saatavilla olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.
 • oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Suomessa), jos rekisterinpitäjä ei asiakkaan mielestä ole toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 • oikeus saada tietonsa poistettua ja unohdettua.

Siltä osin kuin asiakas pystyy itse toimimaan, hänen tulee ilman aiheetonta viivytystä virheen saatuaan tai, jos hän itse havaitsee virheen, oikaista, poistaa tai täydentää rekisteristä virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tiedot. tai vanhentunut. Kirjallinen oikaisupyyntö voidaan osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti, jossa on mainittava vähintään nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen on tehtävä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai käsin kirjoitetulla kirjeellä. Tarkastus- ja tietopyyntöjä ei vastaanoteta puhelimitse, mutta vaadimme aina kirjallisen tietojen tarkastuspyynnön. Tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi on ryhdyttävä ennen tutkintaa ja/tai tiedottamista rekisteröidylle.

PP PELLO TRAVEL OY:N YLLÄPITÄMÄT SIVUT SOSIAALISESSA

PP Pello Travel Oy ylläpitää sivuja sosiaalisessa mediassa. Jos pidät Yrityksen ylläpitämästä sosiaalisen median sivusta, kommentoit julkaisua tai olet muuten vuorovaikutuksessa yllä lueteltujen sosiaalisen median sivujen kanssa, näytämme julkiset profiilitietosi, kuten käyttäjätunnuksesi ja profiilikuvasi, kaikille käyttäjilleen.

Käsittelemme tietoja esimerkiksi raportoidaksemme hallinnoimistamme sivustoista, palveluista, tapahtumista, toteuttaaksemme markkinointikampanjoita, saadaksemme palautetta, ostaaksemme mainoksia sosiaalisessa mediassa ja mitataksemme mainonnan tehokkuutta. Jos olet antanut palautetta, ottanut meihin yhteyttä tai tehnyt valituksen sosiaalisen median sivulla, voimme ohjata yhteydenoton, palautteen tai valituksen käsittelyn näiden ulkopuolelle, jolloin käsittelemme tietojasi samalla tavalla kuin muiden asiakkaiden kanssa. palvelutilanteita.

Saamme myös sosiaalisen median sivuiltamme liikennetietoja, joita sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät, kun käyttäjät vierailevat Yhtiömme sivuilla tai ovat vuorovaikutuksessa kyseisten sivujen tai niiden sisällön kanssa. Tällaiset aggregoidut tilastot auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa Yrityksen kanssa sen sosiaalisen median sivuilla.

PP Pello Travel Oy käsittelee sosiaalisen median sivuillaan olevia tietoja oikeutetun edun perusteella.

TIETOSUOJELOSTE – ASIAKASTIETOJEN REKISTERIT